การเข้าออกห้องสมุด

ตัวอย่าง รหัสบัตร เช่น xxxxxxx

การเข้าออกห้องสมุด ประจำวันที่: 2021-03-03
ลำดับ เวลาเข้า-ออก ผู้ใช้งาน สถานะการเข้า-ออก