การเข้าออกห้องสมุด

ตัวอย่าง รหัสบัตร เช่น xxxxxxx

การเข้าออกห้องสมุด ประจำวันที่: 2023-12-07
ลำดับ เวลาเข้า-ออก ผู้ใช้งาน สถานะการเข้า-ออก